تجاوز ب حریم شخصی

آوید
سلام شخصی مبلغی پول از ما میخواست ب دلیل ندادن بدهی بدون اجازه وارد آرایشگاهم شده و وسایلم را برده و بدون هیچ گونه حکم یا شکایتی درب آن را بسته و تهدید میکند ک اگر در آن را باز کنم کار ناشایستی با مشتری هایم میکند .چیکار باید کنم؟