رای ونطرکارشناس

Ali jafari
باسلام لطفا عنایت شود قاضی که حاضر به رسیدگی پرونده ای نشده باعلم و اطلاع از پرونده رای داده وایا عینا کارشناس دیده تایید کرده بانظراو درهمان پرونده کدام ارجح تر است؟