قرارداد حق انتفاع

سلام و ادب ، سال نو مبارک ، آیا در دفترخانه امکان تنظیم یک قرارداد حق انتفاع سکنی عمری بدون انتقال عین ملک وجود دارد ؟ یعنی فقط حق انتفاع منتقل گردد و مالکیت عین در ید خودمان باشد ؟

و سئوال دیگر اینکه اگر فرد منتفع که برای مدت حیاتش از این حق بهره برداری میکند فوت نماید آیا ورثه او میتوانند این حق را از ما طلب نمایند یا خیر با مرگ منتفع این حق زایل میگردد ؟