تعهد وکیل

سلام درپرونده ای وکیل میگیریم،ووکیل قول وقراری شفاهی میدهدکه مینای پرداخت مبلغ بیش از حق الوکاله اش است،آیا راهی برای پس گیری مبلغ یا تحت فشارگذاشتن وکیل یا ضمانت انجام کارش وجود دارد تا درصورت عدم انجام ،مبلغ عودت شود؟