ملک بازداشتی

سلام، پس از فوت پدرم در سال 1391 من و سایر خواهران و برادرانم وارث ملک پدری شدیم و تمام مراحل انتقال سند انجام پذیرفت و سهم هر یک از وراث در سند قید گردید. ملک در سال 1390 بعلت بدهکاری برادرم بازداشت شده است و رای دادگاه و شماره پرونده را من دارم. به دادگاه مراجعه کردم و خواستار کپی پرونده شدم که از اصل ماجرا باخبر شوم و به من جواب ندادند و گفتند که من حق چنین کاری را ندارم. حالا چگونه من میتوانم به پرونده دادگاه دسترسی داشته باشم.
سلام، پس از فوت پدرم در سال 1391 من و سایر خواهران و برادرانم وارث ملک پدری شدیم و تمام مراحل انتقال سند انجام پذیرفت و سهم هر یک از وراث در سند قید گردید. ملک در سال 1390 بعلت بدهکاری برادرم بازداشت شده است و رای دادگاه و شماره پرونده را من دارم. به دادگاه مراجعه کردم و خواستار کپی پرونده شدم که از اصل ماجرا باخبر شوم و به من جواب ندادند و گفتند که من حق چنین کاری را ندارم. حالا چگونه من میتوانم به پرونده دادگاه دسترسی داشته باشم.