مهريه

اكبر

سلام پدرم در سال ١٣٨٢ فوت شده است، پدرم ملك به ارث گذاشته است . مهريه مادرم ١٠٠٠ سكه است . 
مادرم الان طلب مهريه كرده است ، مهريه به تاريخ روز محاسبه ميشود يا تاريخى كه پدرم فوت شده است ؟؟
اگرملك به قيمت مهريه باشد ، فرزندان هيچ ارثى نميبرند ؟؟