ادعای دوشیزگی

شیخی
اگر قبل از تشکیل دادگاه برای طلاق توافقی به پزشکی قانونی برم و گواهی سلامت بگیرم مشکل پیش میاد؟ محل پزشکی قانونی مهمه کجا باشه؟