مفقودشدن سفته ضمانتی

.

باسلام.بنده درسال 93ضمانت شخصی رادربانک صادرات برای وام مسکن قبول نمودم.وام مذکورتعلق نگرفت.بنده چک وسفته های وام گیرنده راامضاکرده بودم که بانک مذکورآن رامفقودکرده است(به گفته مسئولین).چه کارکنم بعدادچارمشکل نشم.باتشکرفراوان