تقاضاي اثبات نسب


با سلام \\r\\nاينجانب ميثم تقيان ٢٣ ساله هستم و از ٢ سالگي به علت طلاق با پدرم زندگي كرده ام\\r\\nو نام مادرم در شناسنامه ام ثبت شده اما \\r\\nأكنون مادرم بعلت كشمكش هاي دوران طلاق منكر مادري بنده شده و علنا به بنده گفت برو آزمايش ژنتيك بده تا متوجه بشوي پدر و مادرت كيست!\\r\\nحال سوْال مشخص بنده اين است كه با توجه به اينكه نام ايشان در شناسنامه من هست امكان تقاضاي اثبات نسب براي من وجود دارد يا خير؟\\r\\nبا تشكر

با سلام \\r\\nاينجانب ميثم تقيان ٢٣ ساله هستم و از ٢ سالگي به علت طلاق با پدرم زندگي كرده ام\\r\\nو نام مادرم در شناسنامه ام ثبت شده اما \\r\\nأكنون مادرم بعلت كشمكش هاي دوران طلاق منكر مادري بنده شده و علنا به بنده گفت برو آزمايش ژنتيك بده تا متوجه بشوي پدر و مادرت كيست!\\r\\nحال سوْال مشخص بنده اين است كه با توجه به اينكه نام ايشان در شناسنامه من هست امكان تقاضاي اثبات نسب براي من وجود دارد يا خير؟\\r\\nبا تشكر\\r\\n