اعتراض به حکم تجدیدنظر

منصورسیدی
سلام وخسته نباشید چگونه میتوان درموردحکمی که بعدازتجدیدنظر صادرشده وحکم قطعی شده است واینجانب به عنوان شاکی پرونده به محتوای ظالمانه وبه دور از انصاف حکم ناراضی هستم و حکم نه ازروی عقل بلکه ازروی دلسوزی صادرشده است اعتراض کنم آیا میتوانم راه به جایی ببرم لطفا اینجانب را راهنمایی کنید که حقم ضایع شده است