طلاق

عمران طباطبایی

همسرم تقاضای طلاق توافقی کرده و دادگاه حکم داده است. ایشان مقداری از جهیزیه خود را برده و مقداری دیگر را گذاشته است و من مجبورم کرایه خانه بدهم. چگونه میشود خانه را خالی کنم تا ضرر نکنم؟