ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

تفکیک مغازه

مغازه ای دارای 4 شریک می باشد به نسبت 2،2،1،1 دانگ (ملکیت و سرقفلی) این مغازه حدود 6 سال پیش بصورت فیزیکی تفکیک شده است ( به نسبت یک سوم و دوسوم یعنی 2 شریک دارای یک دانگ در سمت یک سوم و 2 شریک دارای دو دانگ در سمت دوسوم) مغازه در همکف مجتمع اداری تجاری واقع شده و هزینه پارکینگ به شهرداری پرداخت و پایان کار جدید دریافت شده که در آن 2 واحد تجاری قید شده است. مشکل اینجاست که برای تبدیل یک سند ششدانگ به دو سند ششدانگ و مستقل اداره ثبت میگوید که رضایت محضری تمام مالکین مجتمع باید اخذ شود که عملا غیرممکن است. شرکا باهم قوم و خویش هستند و مشکلی ندارند ولیکن میخواهند با تنظیم دعوای صوری رای دادگاه جهت الزام اداره ثبت به صدور سند تفکیک شده دریافت نمایند. لطفا راهنمایی بفرمایید
مغازه ای دارای 4 شریک می باشد به نسبت 2،2،1،1 دانگ (ملکیت و سرقفلی) این مغازه حدود 6 سال پیش بصورت فیزیکی تفکیک شده است ( به نسبت یک سوم و دوسوم یعنی 2 شریک دارای یک دانگ در سمت یک سوم و 2 شریک دارای دو دانگ در سمت دوسوم) مغازه در همکف مجتمع اداری تجاری واقع شده و هزینه پارکینگ به شهرداری پرداخت و پایان کار جدید دریافت شده که در آن 2 واحد تجاری قید شده است. مشکل اینجاست که برای تبدیل یک سند ششدانگ به دو سند ششدانگ و مستقل اداره ثبت میگوید که رضایت محضری تمام مالکین مجتمع باید اخذ شود که عملا غیرممکن است. شرکا باهم قوم و خویش هستند و مشکلی ندارند ولیکن میخواهند با تنظیم دعوای صوری رای دادگاه جهت الزام اداره ثبت به صدور سند تفکیک شده دریافت نمایند. لطفا راهنمایی بفرمایید