انجصار وراثت

بابك

با سلام

اگر برگه انحصار وراثت مفقود شود چگونه مي توان آن را دوباره تهيه كرد به كجا و چه مداركي لازم است؟

با تشكر
بابك

با سلام

اگر برگه انحصار وراثت مفقود شود آيا مي توان آن را دوباره تهيه كرد

به كجا بايد مراجعه نمود و چه مداركي لازم است(حداقل(