ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

چگونگی فراراز دین

محمودرضا قدس الهی

با سلام واحترام.من ملکی را با مبایعه نامه خریداری نمودم و بیش از نیمی از ثمن معامله را پرداخت نمودم ولی به دلیل مشکل سندی که داشت بعدازدوسال موفق به تنظیم سند در دفتر خانه نشدم به جهت مشکلات شدید مالی که برایم بوجود آمد با همان مبایعه نامه ملک مسکونی را فروختم چون ملک مذکور تنها دارایی من میباشد ومن حتی وسیله نقلیه نیز ندارم هنگام تنظیم سنددردفترخانه برای شخص خریدار آیا ملک قابل توقیف توسط بانکی که من بدهکارم و اجراییه صادر گردیده میباشدوآیا این معامله فرارازدین تلقی میگردد؟متشکرم
محمودرضا قدس الهی

باسلام واحترام.من ملکی رابامبایعه نامه خریداری نمودم وبیش ازنیمی ازثمن معامله راپرداخت نمودم ولی به دلیل مشکل سندی که داشت بعدازدوسال موفق به تنظیم سنددردفترخانه نشدم.به جهت مشکلات شدیدمالی که برایم بوجودآمدبا همان مبایعه نامه ملک مسکونی رافروختم.با توجه به اینکه ملک مذکور تنها دارایی من بودومن حتی وسیله نقلیه نیز ندارم هنگام تنظیم سنددردفترخانه برای شخص خریدار آیا ملک قابل توقیف توسط بانکی که من بدهکارم واجراییه صادرگردیده میباشدوایا این معامله فرارازدین تلقی میگردد؟متشکرم