ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

محاسبه شارژ مجتمع مسکونی

سید علی رضا ساجدی

سلام علیکم در مجتمع مسکونی ما حدود هشتاد درصد واحد ها حدود صد متر مساحت دارند و بیست درصد آنها مساحت بیش از صد و بیست متر دارند لذا اگر روشی برای نحوه محاسبه شارژ پیشنهاد شود که از بیست میلیون تومان کل شارژ ماهیانه هجده میلیون تومان را واحد های بیش از صد و بیست متری بدهند و تنها دو میلیون تومان را کل واحدهای صد متری بدهند این روش قطعا با درصد بالایی در مجمع رای خواهد آورد و از طرفی چون رای اکثریت مجمع را دارد لازم الاجرا است آیا اصلا روش محاسبه شارژ ساختمان باید به تایید اکثریت مجمع برسد؟ آیا این مطلب درست است؟
سید علی رضا ساجدی

سلام علیکم در مجتمع مسکونی ما حدود هشتاد درصد واحد ها حدود صد متر مساحت دارند و بیست درصد آنها مساحت بیش از صد و بیست متر دارند لذا اگر روشی برای نحوه محاسبه شارژ پیشنهاد شود که از بیست میلیون تومان کل شارژ ماهیانه هجده میلیون تومان را واحد های بیش از صد و بیست متری بدهند و تنها دو میلیون تومان را کل واحدهای صد متری بدهند این روش قطعا با درصد بالایی در مجمع رای خواهد آورد و از طرفی چون رای اکثریت مجمع را دارد لازم الاجرا است آیا اصلا روش محاسبه شارژ ساختمان باید به تایید اکثریت مجمع برسد؟ آیا این مطلب درست است؟