روابط نامشروع

فوزیه
با سلام ایا از آزمایش dna میتوان برای اثبات اینکه آخرین بار چه شخصی با یک خانم سکس داشته میتوان استفاده کرد? چه مدت از آخرین سکس میتوان از این آزمایش استفاده کرد یعنی اگر 3 ماه از آخرین سکس گذشته باشد میتوان با این آزمایش هویت فرد رو تشخیص داد