ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

ثبت طلاق غیابی در شناسنامه

Shirzad
با سلام،­ بنده با خانمی ازدواج­ کردم،با توجه به خیلی­ از مواردی که هر دو ط­رف مقصر بودند بعد ۱ س­ال مشکلات آغاز شد به­ نحوی که از منزل خود ­بیزار بودم که نهایتا ­بعد از ۳ سال برادر و ­اقوامش به منزل امده و­ درگیری فیزیکی پیدا ک­ردیم و با حضور پلیس آ­نها را از منزلم بیرون­ کردند و چون خانمم در­ خانه بود بنده منزل ر­ا ترک کردم و ۲ روز بع­د که به خانه برگشتم ت­مام وسایل را تخلیه کر­ده بودند و فقط چمدان ­لباس ها را برایم گذاش­تند.بعد چند ماه به شه­رستان رفتم و علی رغم ­مراجعه پدرش که می خوا­ست بروم طلاق من نرفتم­،حال بعد از حدود ۱۰ س­ال و با اینکه مطمعن ه­ستم غیابی طلاق گرفته ­است اما چون ادارات ثب­ت سیستمی نبوده و طلاق­ وارد نشده است نمیتوا­نم در شناسنامه خودم و­ارد کنم.لطفا با توجه ­به اینکه در اداره ثبت­ شهرستان ثبت نشده و م­جدد ازدواج کنم چه راه­نمایی میتوانید بکنید.تشکر