ناشزه کردن زن

نادر

اگر مرد درخواست طلاق بدهد و زن مهریه ش راطلب کند در صورت پرداخت مهریه بصورت قسطی به زن ایا مرد میتواند زن را ناشزه کند؟
نادر

اگر مرد درخواست طلاق بدهد و زن مهریه ش راطلب کند در صورت پرداخت مهریه بصورت قسطی به زن ایا مرد میتواند زن را ناشزه کند؟