صلح عمری سند و اینکه اگرسند تعویض شود ملک به

انوشه صادق اذر
ملکی صلح عمری شده. حال مصالح فوت شده ملک باید تعویض سند شود وضعیت متصالح چه میشود