ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

صلح عمری سند و اینکه اگرسند تعویض شود ملک به

انوشه صادق اذر
ملکی صلح عمری شده. حال مصالح فوت شده ملک باید تعویض سند شود وضعیت متصالح چه میشود