ورود غیر مجاز

lمحمد

ایا ورود بدون مجوز کارمندان اداره امور آب برای بررسی چاه غیر مجاز به داخل باغ چهار دیواری با اعمال زور جرم می باشد یا نه ؟
lمحمد

ورود بدون حکم مامور اداره امور آب به داخل باغ چهاردیواری به زور جرم است یا نه ؟