مهریه وارث زن بعداز فوت همسر وازدواج مجدد

arshida
اگر بعداز فوت همسر زنی دوباره ازدواج کند آیا از ارث سهم دارد؟