شکایت ازکارمنداجرای احکام

روح الله حسنی
باسلام میخواستم ازشماسرورعزیزبرای شکایت ازکارمنداجرای احکام دردادگستری شهرستان لردگان به خاطرادبیات رفتاریشوت شکایت کنم به خاطرلطفتون ازقبل سپاسگزارم