خلع ید

محمد
با سلام.در مورد خلع ید اراضی مشاع با مالکیت بیش از پنجاه نفر.ایا یکی از مالکین می تواند اجازه تصرف یکی از مالکین را ندهد ولی بقیه حق تصرف داشته باشند؟یا قانون یا همه یا هیچکس مطرح است؟