ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

حقوق بازنشستگی

Ziba nadian
سلام پی درگیری لفظی با پدرم خارج از ساعت اداری از خانه خارج شده وپس از بازگشت گفت کاری کرده که بعد از فوت شدنش حقوق بازنشستگیش به من ومادرم نرسد به لحاظ قانونی امکان پذیر است؟


Ziba nadian
پی سلام پی درگیری لفظی با پدرم خارج از ساعت اداری از خانه خارج شده وپس از بازگشت گفت کاری کرده که بعد از فوت شدنش حقوق بازنشستگیش به من ومادرم نرسد به لحاظ قانونی امکان پذیر است؟