ارث مادرپس ازفوت بین فرزندان پسر ودختر

میلاد براتی

نحوه تقسیم ارث مادر پس ازفوت(ازقبیل پول وطلا) بین فرزندان پسر ودختر به چه صورت است؟
میلاد براتی

سلام