ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

قرارداد سفید امضا

رضا میرزاخانی
ایا پیمانکاری که قرارداد سفید امضا میگیرد محکوم میباشد .حق قانونی 24شیف24استراحت به چنحوی محاسبه میشود .