قرارداد سفید امضا

رضا میرزاخانی
ایا پیمانکاری که قرارداد سفید امضا میگیرد محکوم میباشد .حق قانونی 24شیف24استراحت به چنحوی محاسبه میشود .