اختیارات مامور جلب در ضبط کردن گواهینامه.

ایا مامور جلب با داشتن حکم جلب حق این را دارد که گواهینامه شخص را از داخل ماشین بردارد؟