حقوق سرقفلی

ا.زمانی

من مالک سرقفلی دوباب مغازه در زیرزمین یک پاساژ هستم مدتی قبل مالکین راه پله چسبیده به مغاره من را تخریب و به مغازه تبدیل کردند آیا می توان علیه آنها شکایت کرد و اگر بله چطور؟
ا.زمانی

من مالک سرقفلی دوباب مغازه در زیر زمین یک پاساژ هستم مدتی قبل مالکین راه پله چسبیده به مغازه من را تخریب و به مغازه تبدیل کردند آیا می توان علیه آنها شکایت کرد و اگر بله چطور؟