طلاق

سید علیرضا رزاقی

درود بر شما
آیا امکان سلب طلاق ذوج از ذوجه در قانون وجود دارد یا خیر؟
سپاسگذارم
سید علیرضا رزاقی

درود بر شما
آیا امکان سلب  امتیاز طلاق ذوج از زوجه در قانون لحاظ شده یا خیر؟
سپاسگذارم