ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

مفقود شدن وكالتنامه فروش اموال غير منقول

بابك

سلام ، من خودم هم مالك هستم و هم وكيل ٧ نفر براي فروش ملك شخصى ولي متاسفانه به تازگي متوجه شدم كه سه وكالتنامه مفقود شده و من هم مطمن نيستم كه من انها را گم كرده باشم و چون شرايطي هست كه ممكن هست با بدست اوردن اين وكالتنامه ها متصرف عدواني ملك ما بتواند كلاه برداري كند و من فكر ميكنم كه همكاري از سوي وكيل من شايد با تحقيقاتي كه كردم شايد اتفاق افتاده باشد شما به من چه نصيحتي ميفرماييد؟ 
بابك

سلام ، من خودم هم مالك هستم و هم وكيل ٧ نفر براي فروش ملك شخصى ولي متاسفانه به تازگي متوجه شدم كه سه وكالتنامه مفقود شده و من هم مطمن نيستم كه من انها را گم كرده باشم و چون شرايطي هست كه ممكن هست با بدست اوردن اين وكالتنامه ها متصرف عدواني ملك ما بتواند كلاه برداري كند و من فكر ميكنم كه همكاري از سوي وكيل من شايد با تحقيقاتي كه كردم شايد اتفاق افتاده باشد شما به من چه نصيحتي ميفرماييد؟ 
بابك

سلام ، من خودم هم مالك هستم و هم وكيل ٧ نفر براي فروش ملك شخصى ولي متاسفانه به تازگي متوجه شدم كه سه وكالتنامه مفقود شده و من هم مطمن نيستم كه من انها را گم كرده باشم و چون شرايطي هست كه ممكن هست با بدست اوردن اين وكالتنامه ها متصرف عدواني ملك ما بتواند كلاه برداري كند و من فكر ميكنم كه همكاري از سوي وكيل من شايد با تحقيقاتي كه كردم شايد اتفاق افتاده باشد شما به من چه نصيحتي ميفرماييد؟