شکستن شیشه ماشین شاکی

حکم شکستن شیشه درب ماشین شاکی که خودش داخل ماشین باشد