دادگاه تجديد نظر

مهدي

سلام.دادگاه غيابي به نفع من كه شاكي هستم راي داد. بعد متهم رو كه جلب كردم واخواهي كرد كه دادگاه به نفع او راي داد. تجديد نظر هم با تمام مدارك و شاهد دال بر سرقت اموالم راي به او داد . در ضمن يكي از مستشاران تجديد نظر قاضي پرونده من بودن كه راي به نفع متهم داده بودن . ايا ميتوانم به راي تجديد نظر كه براءت دادن اعتراض بزنم ؟
مهدي


سلام.دادگاه غيابي به نفع من كه شاكي هستم راي داد. بعد متهم رو كه جلب كردم واخواهي كرد كه دادگاه به نفع او راي داد. تجديد نظر هم با تمام مدارك و شاهد دال بر سرقت اموالم راي به او داد . در ضمن يكي از مستشاران تجديد نظر قاضي پرونده من بودن كه راي به نفع متهم داده بودن . ايا ميتوانم به راي تجديد نظر كه براءت دادن اعتراض بزنم ؟