توهین

اگر کسی در یک نامه دفاعیه بنویسد(ظاهرا اعضای محترم ایین نامه مذکور را به درستی مطالعه نکرده اند )ایا این مطلب توهین محسوب میشود