تعیین وضعیت ارا صادر شده

باسلام خدمت شما خانم وکیل سوالم پیرامون ارای صادر شده بین طرفین بدون استعلام از ادارات مثل منابع طبیعی میباشد توضیح اینکه اختلاف ملکی بین اشخاص پیرامون ملکی شروع دادگاه بدون استعلام از وضعیت ماکیت حال ملک از اداره منابع طبیعی که دارای سند رسمی میباشد اقدام به صدور رای بنام احدی از طرفین کرده ایا این رای در حالی که منابع طبیعی دارای سند رسمی است قابل اجراست بنام طرفین ضمنا تکلیف رای صادره چیست
باسلام خدمت شما خانم وکیل سوالم پیرامون ارای صادر شده بین طرفین بدون استعلام از ادارات مثل منابع طبیعی میباشد توضیح اینکه اختلاف ملکی بین اشخاص پیرامون ملکی شروع دادگاه بدون استعلام از وضعیت ماکیت حال ملک از اداره منابع طبیعی که دارای سند رسمی میباشد اقدام به صدور رای بنام احدی از طرفین کرده ایا این رای در حالی که منابع طبیعی دارای سند رسمی است قابل اجراست بنام طرفین ضمنا تکلیف رای صادره چیست