ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

تعیین وضعیت ارا صادر شده

باسلام خدمت شما خانم وکیل سوالم پیرامون ارای صادر شده بین طرفین بدون استعلام از ادارات مثل منابع طبیعی میباشد توضیح اینکه اختلاف ملکی بین اشخاص پیرامون ملکی شروع دادگاه بدون استعلام از وضعیت ماکیت حال ملک از اداره منابع طبیعی که دارای سند رسمی میباشد اقدام به صدور رای بنام احدی از طرفین کرده ایا این رای در حالی که منابع طبیعی دارای سند رسمی است قابل اجراست بنام طرفین ضمنا تکلیف رای صادره چیست
باسلام خدمت شما خانم وکیل سوالم پیرامون ارای صادر شده بین طرفین بدون استعلام از ادارات مثل منابع طبیعی میباشد توضیح اینکه اختلاف ملکی بین اشخاص پیرامون ملکی شروع دادگاه بدون استعلام از وضعیت ماکیت حال ملک از اداره منابع طبیعی که دارای سند رسمی میباشد اقدام به صدور رای بنام احدی از طرفین کرده ایا این رای در حالی که منابع طبیعی دارای سند رسمی است قابل اجراست بنام طرفین ضمنا تکلیف رای صادره چیست