نحوه شکایت

علی سلیمانی

سلام ما یک شرکت تعاونی هستیم تو سال 92 با پیمانکار به مشکل خوردیم و فسخ قراردا کردیم کل قرارداد یک میلیارد تومن بود نماینده پیمانکار تو صورت جلسه 70 درصد رو قبول کرده که انجام دادن مابه تفاوتش میشه سیصد میلیون اما ما پول نداریم که سه درصد دادگاه بریزیم برای شکایت چیکار کنیم که حداقل هزینه را داشته باشه میشه دادخواست الزام به اجرا مفاد صورتجلسه داد یا نه متشکرم
علی سلیمانی

سلام ما یک شرکت تعاونی هستیم تو سال 92 با پیمانکار به مشکل خوردیم و فسخ قراردا کردیم کل قرارداد یک میلیارد تومن بود نماینده پیمانکار تو صورت جلسه 70 درصد رو قبول کرده که انجام دادن مابه تفاوتش میشه سیصد میلیون اما ما پول نداریم که سه درصد دادگاه بریزیم برای شکایت چیکار کنیم که حداقل هزینه را داشته باشه میشه دادخواست الزام به اجرا مفاد صورتجلسه داد یا نه متشکرم