حضانت فرزند وخدوج از محل زندگی پدری فرزند

سلام من باخانمم مشکل دارم وهر دو ما مال خراسان رضوی می بلشیم وعقدازدواج دایمی ما مال خراسان رضوی هست وحالا خانم فقط برای اینکه برای من مشکل وهزینه سازی کند بادستورموقت فرزندام راگرفته وبه تهران برده ودرانجاه درحال کلفتی درخانه هاه مردم می باشد ایامی توانم تقاضای سلب حضانت بدم تاحق حقوقاتم پاه مال نشود