تغییر سن

الهه
آیا میتوان سن شناسنامه ای را 5 سال کم کرد؟هزینه و حق الوکله ?پروسه زمانی برای به نتیجه رسیدن مطلوب؟