ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

مرخصی سالانه

حمید

با سلام
در یک کارخانه به صورت شیفت (2 روز صبح و 2 روز عصر و 2 روز شب و 2 روز استراحت (هر شیفت 8 ساعت)) کار میکنم.
 کارفرما مدعی است میزان ساعت کاری شیفت نسبت به روزکار دائم ( هرروز 8 تا 4 عصر با تعطیلی جمعه) کمتر است لذا سالانه فقط 12 روز مرخصی استحقاقی برای ما در نظر میگیرد در صورتی که طبق قانون 26 روز است .
آیا این برداشت کارفرما درست و قانونی است ؟ و با توجه به این که این موضوع را در قرارداد ذکر میکند در صورت غیر موجه بودن کارش میتوان از وی شاکی شد و مرخصی سنوات گذشته را نیز مطالبه کرد ؟
با تشکر
حمید

با سلام
در یک کارخانه به صورت شیفت (2 روز صبح و 2 روز عصر و 2 روز شب و 2 روز استراحت (هر شیفت 8 ساعت)) کار میکنم.
 کارفرما مدعی است میزان ساعت کاری شیفت نسبت به روزکار دائم ( هرروز 8 تا 4 عصر با تعطیلی جمعه) کمتر است لذا سالانه فقط 12 روز مرخصی استحقاقی برای ما در نظر میگیرد در صورتی که طبق قانون 26 روز است .
آیا این برداشت کارفرما درست و قانونی است ؟ و با توجه به این که این موضوع را در قرارداد ذکر میکند در صورت غیر موجه بودن کارش میتوان از وی شاکی شد و مرخصی سنوات گذشته را نیز مطالبه کرد ؟
با تشکر