حقوقی

مهدی
من یک متزل داشتم بنام خواهرم زدم بعد فوت باچه قراردادی میتونم مالکیت رابنام خودم انتقال بدم