ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

پرداخت دین بدون اخذ رسید

اگر کسی طبق قرارداد مبلغی بدهکار بوده و مبلغ بدهی را به صورت کامل پرداخت نموده باشد اما در ازای آن رسید دریافت نشده باشدودادگاه وی را محکوم به پرداخت بدهی نموده باشد، ایا قابل تجدید نظر خواهی است .آیا راهی هست برای اثبات پرداخت قبلی آن یا خیر،آیا میتوان از شهادت شهود یا قسم جهت اثبات ادعا استفاده کرد و درصورت امکان چند شاهد باید شهادت دهند و آیا شاهد باید از موضوع اطلاع داشته یا حین پرداخت حاضر بوده باشد?