دعوا در کارگاه ساختمانی

یگانه
در یک کارگاه ساختمانی دعوا شده و وضعیت کارگاه مناسب نیس و نمیدانم تقصیر سرپرست کارگاه است یا کارگر ها باید چه کنم؟اگه کارگر مقصر باشه چه کنم؟اگه سرپرست؟