مهريه

سلام همسرم بابت تضمين اينكه مهريه اش را هيجوقت اجرا نميكذارد به من به اندازه مبلغ مهريه سفته داده سفيد امضا داده است , بعد كذشت جندماه مهريه اش را از دادكاه درخواست كرده است بنده ميتوانم سفته ها را اجرا بكذارم يا به شخصي واكذار كنم?