دیه

zmani
دیه کبودی ران و پهلو وسینه (زن) چه قدر میباشد؟