کلاهبرداری

محمد
فرد الف با حیله وتقلب حواله یک خودرو اخذ و به ب که در جریان امر هست داده که خودرو را تحویل ومسترد کند که ب پس از تحویل آنرا مسترد نمیکند اتهام هرکدام؟