حکم قتل مرد اجنبی مجرد با همسر در حال زنا

علی
مردی که همسر خود را با مرد اجنبی مجرد در حال زنا ببیند و آن مرد اجنبی را در همان حال به قتل برساند،حکم این مرد چیست؟