ثبت فوت

محمودی
آیا شخصی که در زندان کرج فوت کرده, فوتش در ثبت احوال شهر مشهد ثبت و مشخص می شود؟