ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

ثبت فوت

محمودی
آیا شخصی که در زندان کرج فوت کرده, فوتش در ثبت احوال شهر مشهد ثبت و مشخص می شود؟