ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

عودت جهیزیه

معصومه بیات

آیا برای عودت جهیزیه به زوجه حضور زوج الزامی است؟ اگر زوج حضور نداشته باشد چه حکمی دارد؟