عودت جهیزیه

معصومه بیات

آیا برای عودت جهیزیه به زوجه حضور زوج الزامی است؟ اگر زوج حضور نداشته باشد چه حکمی دارد؟