ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

ارث، سرقفلي و اجناس مغازه

پدرم مغازه جواهر فروشي خود را قبل از اينكه فوت نمايند به نام دو برادر و دو خواهرم نمودند. پس از فوت شان بر أساس وصيتنامه إظهار داشتند كه مبلغ اجناس مغازه () بوده و طبق شرع بايد بين تمام دختر ها و پسرها تقسيم شود. منتها در حال حاظر برادران و خواهراني كه صاحب مغازه هستند اذعان مي كنند كه چون سرقفلي به نام ايشان هست تمام اجناس مغازه نيست فقط به ايشان تعلق دارد. خواهشمند ام  به من پاشه بدهيد كه ايا اين ادعا از نظر قانوني صحيح است يا اجناس مغازه جداي خود مغازه و سرقفلي ان محسوب مي شود 
پدرم مغازه جواهر فروشي خود را قبل از اينكه فوت نمايند به نام دو برادر و دو خواهرم نمودند. پس از فوت شان بر أساس وصيتنامه إظهار داشتند كه مبلغ اجناس مغازه () بوده و طبق شرع بايد بين تمام دختر ها و پسرها تقسيم شود. منتها در حال حاظر برادران و خواهراني كه صاحب مغازه هستند اذعان مي كنند كه چون سرقفلي به نام ايشان هست تمام اجناس مغازه نيست فقط به ايشان تعلق دارد. خواهشمند ام  به من پاشه بدهيد كه ايا اين ادعا از نظر قانوني صحيح است يا اجناس مغازه جداي خود مغازه و سرقفلي ان محسوب مي شود