ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

مقداری از پول چک را پرداخت کردم

توحید میرزایی

من به شخصی چک دادم برای برج 12.95 برج 1.96 مقداری از وجه چک را پرداخت کردم و رسید پرداخت گرفتم ولی الباقی را ندارم به ایشان پرداخت کنم به ایشان گفتم که ماهانه مبلغی را به ایشان پرداخت کنم  ولی الان چک را به شخص دیگری داده اند میاید درب منزل میگوید باید پرداخت کنی به من مربوط نمیشود که پول دادی به طرف باید کل مبلغ را بدهی