مقداری از پول چک را پرداخت کردم

توحید میرزایی

من به شخصی چک دادم برای برج 12.95 برج 1.96 مقداری از وجه چک را پرداخت کردم و رسید پرداخت گرفتم ولی الباقی را ندارم به ایشان پرداخت کنم به ایشان گفتم که ماهانه مبلغی را به ایشان پرداخت کنم  ولی الان چک را به شخص دیگری داده اند میاید درب منزل میگوید باید پرداخت کنی به من مربوط نمیشود که پول دادی به طرف باید کل مبلغ را بدهی