ورود به عنف

علی
ایا کسی که وارد منزل کس دیگری بشود وزن ومرد او را بببینند چجوری میتوان ورود به عنف را ثابت کرد بدون شاهد